Zasady korzystania z portalu Znajdz.lgbt

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Portal Znajdz.lgbt (dalej: “Portal”) jest udostępniany przez Znajdz.lgbt

2. Portal obejmuje:
a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Znajdz.lgbt we własnym imieniu w domenie internetowej Znajdz.lgbt i jej subdomenach;
b) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Znajdz.lgbt we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż Znajdz.lgbt i jej subdomeny (dotyczy to w szczególności następujących domen: Znajdz.lgbt, oraz innych domen i subdomen należących do Znajdz.lgbt).

3. Portal nie obejmuje powierzchni udostępnianej osobom trzecim na zasadzie hostingu.

4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. w ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Znajdz.lgbt lub/i osób trzecich.

6. w ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się

7. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.

8. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym https://www.Znajdz.lgbt/zasady

9. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

11. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu Znajdz.lgbt są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez Znajdz.lgbt z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu Znajdz.lgbt w związku z tym, Znajdz.lgbt zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu Znajdz.lgbt mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

12. Zabronione jest używanie przez użytkowników, odwiedzających lub pozostałych wchodzących,  używających czy w jakikolwiek inny sposób wchodzących w kontakt czy interakcje ze Znajdz.lgbt programów blokujących reklamy i inne banery czy teksty reklamowe lub informacyjne czy pozostałe publikowane przez Znajdz.lgbt.

13. Znajdz.lgbt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo wstrzymania publikacji zgłoszonej strony internetowej, reklamy, bądź innych materiałów, bez podania przyczyny, w szczególności gdy: treść lub forma zgłoszonej strony internetowej, reklamy, bądź innych materiałów jest niezgodna z prawem, regulaminem Google, zasadami współżycia społecznego lub linią programową bądź charakterem Znajdz.lgbt, siły wyższej, braku zapłaty, treściami o charakterze pornograficznym lub erotycznym.

14. Znajdz.lgbt może pobierać opłaty za dodanie i utrzymywanie publikacji strony internetowej. 

15. Linia programowa strony: Strona Znajdz.lgbt jest tworzona dla społeczności LGBTQ+.  Strona Znajdz.gbt jest przyjazna młodzieży i dorosłym LGBTQ+.  

 

II. ZASADY KORZYSTANIA z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH w PORTALU.
1. Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez Znajdz.lgbt w Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszych Zasad na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II.1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
3. w zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Zasady.

 

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW.
1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Znajdz.lgbt lub/i do podmiotów współpracujących z Znajdz.lgbt i podlegają ochronie prawnej.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d) nazw domen internetowych;
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:
a) użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Znajdz.lgbt (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
b) poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Znajdz.lgbt (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
(ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – Znajdz.lgbt wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
(iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
(iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
(v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
4. w celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych “Zasadach”, Znajdz.lgbt zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem (“galerią”) zdjęć.
5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Znajdz.lgbt.
6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Znajdz.lgbt, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu Znajdz.lgbt może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Znajdz.lgbt lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu Znajdz.lgbt, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, Znajdz.lgbt podaje w Polityce prywatności.
2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszych Zasad, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu.
3. Znajdz.lgbt zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ Znajdz.lgbt.
1. Znajdz.lgbt dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Znajdz.lgbt nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (najlepiej IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

 

VI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE z PORTALU.
1. w przypadku, gdy Znajdz.lgbt pobiera opłaty za korzystanie z serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu, jest to wyraźnie komunikowane użytkownikowi Portalu, w szczególności w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
2. Znajdz.lgbt zwraca jednak uwagę, że:
a) korzystanie z Portalu może wiązać się dla użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności; nadto opłaty te nie są pobierane przez Znajdz.lgbt i nie stanowią dla Znajdz.lgbt wynagrodzenia za korzystanie z Portalu;
b) Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu; nadto opłaty te nie są pobierane przez Znajdz.lgbt.

 

VII. TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH. Znajdz.lgbt zwraca uwagę, że na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Znajdz.lgbt podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Portalu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia Znajdz.lgbt wprowadzone przez Znajdz.lgbt).

VIII. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.
1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
3. Znajdz.lgbt jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
b) w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę Znajdz.lgbt lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;
c) w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Znajdz.lgbt.
1. Znajdz.lgbt nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. Znajdz.lgbt jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Znajdz.lgbt (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. Znajdz.lgbt dokłada starań, aby pochodzące od Znajdz.lgbt informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Znajdz.lgbt nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Znajdz.lgbt (w szczególności od samych użytkowników Portalu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszych Zasad).
3. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Znajdz.lgbt. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. w związku z tym, Znajdz.lgbt oświadcza, że:
a) użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Znajdz.lgbt, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
b) niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Znajdz.lgbt; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
4. Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż Znajdz.lgbt (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Znajdz.lgbt możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Znajdz.lgbt nieodpłatnie, Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Znajdz.lgbt nieodpłatnie, Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
7. Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Znajdz.lgbt jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Znajdz.lgbt jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszych Zasad oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
9. Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Znajdz.lgbt.
10. Znajdz.lgbt nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
11. w przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Znajdz.lgbt nie gwarantuje udostępniania Portalu Znajdz.lgbt (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Znajdz.lgbt dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu Znajdz.lgbt (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

 

X. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU.
1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu Znajdz.lgbt wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszych Zasad.
2. Znajdz.lgbt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

 

XI. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
1. z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Znajdz.lgbt zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub Znajdz.lgbt wprowadzania zmian do tych usług, a także Znajdz.lgbt wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.
2. z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, Znajdz.lgbt może informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Znajdz.lgbt na stronach internetowych Portalu.

 

XII. REKLAMACJE i KORESPONDENCJA.
1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym https://znajdz.lgbt/kontakt/, o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej.
2. o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej, Znajdz.lgbt rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Znajdz.lgbt poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Zasad. w przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Znajdz.lgbt o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, Znajdz.lgbt kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Portalu, a w przypadku użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu.

Filter by Category
Bi
Blogi
Facebook
Filmy
Forum
Hostel Interwencyjny
Kawiarnie & Bary
Kluby
Kluby Cruising
Książki
Marsze Równości
Opowiadania, Książki
ORGANIZACJE
Politycy LGBTQ
Pomoc psychologiczna
Portale
Portale Les
Portale Trans
Radio
Randki
Sauny
Sklepy
Teatr
TELEFON ZAUFANIA
Testy HIV
Turystyka
Uroda
WSPARCIE
Youtuberzy ANG
Youtuberzy PL
Zarchiwizowane
Zdrowie Testy HIV
Filter by Miasta
Białystok
Bielsko-Biała
Bieszczady
Bydgoszcz
Chorzów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Gniezno
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Kołobrzeg
Konin
Koszalin
Kraków
Legnica
Łódź
Lublin
Mazury
Olsztyn
Opole
Płock
Poznań
Radomsk
Rumia
Rzeszów
Sanok
Śląsk
Sopot
Szczecin
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wrocław
www
Zielona Góra

Spróbuj: randkiwsparciepomoczdrowietesty hivPrEPtransles