Dla Odmiany

Dla Odmiany

Średnia Recenzji

Opis

Podpowiadamy jak wspierać osoby LGBT+

Przekazujemy granty na działania

Uczymy jak wprowadzać zmianę

Działamy w całym kraju

Wspieramy lokalne wspólnoty

Doceniamy to, co bliskie i sąsiedzkie

Rozkręcamy filantropię

Pielęgnujemy więzi w społeczności

Budujemy sieci wsparcia

Herstoria Funduszu

Zaczęło się od spo­tka­nia Alek­san­dry Muziń­skiej z nauczy­ciel­kami z Oświę­ci­mia i oko­lic. Uczest­niczki zapy­tały, dla­czego dzia­ła­cze­/ki LGBT+ z dużych orga­ni­za­cji tak rzadko odwie­dzają mniej­sze mia­sta i opo­wia­dają o życiu osób LGBT+ w Pol­sce? Skąd czer­pać wie­dzę, skoro w mniej­szych miej­sco­wo­ściach trud­niej jest mówić o sobie otwar­cie, dzia­łać i pro­wa­dzić tęczową edu­ka­cję? Od tego spo­tka­nia i kolej­nych roz­mów z lider(k)ami lokal­nymi z Ryb­nika, Hru­bie­szowa czy Kielc wyklu­wał się pomysł na fun­dusz wspie­ra­jący lokalne dzia­ła­nia na rzecz osób LGBT+. Mie­siąc póź­niej, 19 czerwca 2019 roku ofi­cjal­nie powstał Fun­dusz dla Odmiany.

Wspie­ramy wspól­noty lokalne, budu­jemy soli­dar­ność oraz wzmac­niamy osoby LGBT+ i ruch sojusz­ni­czy w naj­dal­szych i naj­mniej­szych zakąt­kach Pol­ski. Wie­rzymy, że odmiana naszego kraju jest moż­liwa dzięki pracy w małych mia­stach, mia­stecz­kach i na wsi, bo wła­śnie tam mieszka więk­szość Polek i Pola­ków. Pie­nią­dze na rów­no­ściowe dzia­ła­nia rzadko tam tra­fiają, dla­tego nasz Fun­dusz dostar­cza orga­ni­za­cjom i gru­pom nie­for­mal­nym, które dzia­łają lub chcą zacząć dzia­łać na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+, pie­nię­dzy, wie­dzy i wspar­cia.

Zain­spi­ro­wane podej­ściem Fun­du­szu Femi­ni­stycz­nego, granty przy­zna­jemy w for­mule par­ty­cy­pa­cyj­nej. Ozna­cza to, że decy­zje o przy­zna­niu gran­tów podej­mu­jemy wspól­nie z orga­ni­za­cjami i gru­pami, które zgło­siły swoje pro­jekty. Ważna jest dla nas przej­rzy­stość pro­cesu i oka­zja do wza­jem­nego ucze­nia się, inspi­ro­wa­nia, pozna­wa­nia sie­bie i swo­ich per­spek­tyw. Ufamy, że sami wie­cie naj­le­piej, jakie dzia­ła­nia są naj­bar­dziej potrzebne. Widzimy w tej meto­dzie wielką szansę do zawią­zy­wa­nia się wspól­not i budo­wa­nia spo­łecz­no­ści.

Kategoria

ODWIEDŹ ZNAJDZ.LGBT NA FACEBOOK!

1

Podobne strony

Comeout

Populizm, nacjonalizm i prawicowy ekstremizm podbijają kraje UE stanowiąc realne zagrożenia dla unijnych wartości takich jak demokracja, wolność, równość i różnorodność. Europejska Deklaracja Równości (EDR) to zbiór zobowiązań wyborczych

Grupa Stonewall

WSPARCIE W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej.

Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

Popularne w tej Kategorii

Grupa Stonewall

WSPARCIE W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej.

Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

Podobne w tej lokalizacji

The Nest

The Nest – program dla osób zagubionych, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania o to kim są, dla chcących podzielić się swoją historią i chcących odszukać swoje miejsce w świecie.

Statystyki

42 Wyświetleń
0 Rating
0 Favorite
5 Shares